Slet historik Forlad hjemmesiden

Krisecenteret er for voldsudsatte kvinder og børn. Du kan kontakte os døgnet rundt, hvis du er i krise og har brug for råd og vejledning. Sammen kan vi finde ud af, om et krisecenterophold er en god mulighed for dig og dine børn. Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre, og hvor du kan søge støtte, hvis ikke du ønsker ophold på Aarhus Krisecenter. Vi kan tilbyde dig rådgivningssamtaler, hvis du er i tvivl om, du er udsat for vold af din partner eller af andre i dine nære relationer.

Aarhus Krisecenters væsentligste kerneydelse er fysisk beskyttelse af kvinder og børn. Derudover tilbydes en række ydelser, der gives ud fra kvindernes og børnenes behov:

 • Socialfaglig rådgivning
 • Bearbejdning af volden og støtte til at komme ud af volden
 • Mulighed for samtaler med en psykoterapeut
 • Støtte og hjælp til forberedelse til Familieretshuset, politiet og retten, mv.
 • Støtte til praktiske opgaver og kontakt til kommunen
 • Støttesamtaler vedr. dit barn og dit barns oplevelser ved en socialfaglig børnerådgiver
 • Børnepsykolog via Børnecenteret i Aarhus Kommune/din egen kommune jf. § 109 SEL
 • Tilbud om psykolog til dig jf. § 109 SEL
 • Mulighed for børneterapigruppe
 • Koordinerende socialfaglig rådgivning efter udflytning
 • Juridisk rådgivning “Råd til livet” fra Mary Fonden
 • Hjælp til at kontakte relevante offentlige instanser
 • Tilbud om bisidderfunktion ved møder på Aarhus Krisecenter og Familieretshuset
 • Eftersamtaler her på Aarhus Krisecenter, når du er flyttet herfra
 • Deltagelse ved samarbejdsmøder på Aarhus Krisecenter

Børn på krisecenter

Børn på krisecenter oplever tab af relationer, de kan være angste og føle usikkerhed i forhold til, hvordan deres nærmeste fremtid bliver. På Aarhus Krisecenter har vi tre socialfaglige børnerådgivere med særlig erfaring i børn, der har oplevet traumer og vold i familien. Det er børneteamet der varetager børnenes interesser. De arbejder på at give børnene tryghed og ro, så de får mulighed for at tale om deres oplevelser og savnet af de personer, ting osv., som de har mistet for en periode.Det er disse rådgivere der varetage børnenes interesser.

Det er vigtigt at bevare kontinuiteten i hverdagen og de faste holdepunkter i livet i den vanskelige situation. Vi arbejder på at bevare relationer og tilknytning til skole og daginstitution, ligesom trygheden i at møde den samme person på Aarhus Krisecenter hver dag, skaber ro og overskud hos børnene.

Børn, der lever i vold, bliver voldsomt påvirket af stemning, selvom de ikke er direkte ofre for volden. Børn har forskellige reaktioner på vold, hvor nogle børn blive indelukket, kede af det, udadreagerende og hvor andre selv bliver voldsomme eller begynder at spejle den voldsomme adfærd og måske bruge de samme ord, som de hører i hjemmet. Fælles for mange børn er, at de kan føle, at det er deres skyld, at stemningen er dårlig i hjemmet. Denne skyldfølelse er meget destruktiv for et barn, og barnet har brug for at tale om dette. På Aarhus Krisecenter er aldersgruppen for børn fra 0 til 17 år.

På Aarhus Krisecenter kan du og dine børn få samtaler med en børnefaglig rådgiver, som kan støtte jer i at tale om de ting, der kan være lidt svære.

Til børn tilbyder vi:

 • Samtaler med en socialfaglig børnerådgiver, ift. de oplevelser barnet har haft
 • Børnegrupper
 • Støtte/råd og vejledning til mor/barn relation
 • Pædagogiske aktiviteter
 • Støtte til samarbejde med skole og daginstitutioner

Børn, der har ophold på et krisecenter, har krav på op til ti samtaler med en psykolog. Forstander og de socialfaglige børnerådgivere på Aarhus Krisecenter visiterer til denne ydelse. Aarhus Krisecenter benytter Rådgivningscenteret Langenæs til denne opgave.

Råd og vejledning i forhold til barnets situation og reaktion, i forbindelse med ophold på krisecentret, tilbydes løbende til barnets mor.

Støtte til afklaring

På Aarhus Krisecenter får du to faste kontaktpersoner, der sammen med dig vil lave en plan for dit ophold, og afklare hvilke støttebehov du og dit barn/dine børn har. Man bliver som minimum tilbudt en ugentlig samtale, men der er altid nogen i huset til at tale med.

Hvis du har børn med får du også tilknyttet en fast socialfaglig børnerådgiver.

Fysisk beskyttelse

Fysisk beskyttelse omfatter bl.a. følgende:

 • Anonymitet (dog ikke i forhold til politi, foged og sociale myndigheder)
 • Sikrede adgangsforhold
 • Samarbejde med politiet, for den enkelte kvinde og i forhold til Aarhus Krisecenters samlede sikkerhed
 • Sikkerhedsprocedurer ift. telefonopkald og andre henvendelser til den enkelte beboer
 • En uddannet døgnmedarbejder, der har vagt om natten på Aarhus Krisecenter

Rådgivning og vejledning

Med udgangspunkt i kvindens aktuelle situation og individuelle behov, ydes der rådgivning og vejledning primært omkring:

 • Skilsmisse/separation
 • Forældremyndighed
 • Samvær
 • Økonomi
 • Boligforhold
 • Børnenes situation

Medarbejderne vil i samarbejde med den enkelte finde frem til aktuelle behov, og være kvinden behjælpelig med at rette henvendelse til de rette myndigheder og instanser.

Støtte efter fraflytning

Tilbud om støtte efter fraflytning:

 • Opfølgningssamtaler på Aarhus Krisecenter i et begrænset omfang
 • Mulighed for telefonsamtaler med personalet på Aarhus Krisecenter
 • Koordinerende rådgivning ved Aarhus Kommune

Der tilbydes koordinerende rådgivning til alle kvinder med eller uden børn. Støtten tilbydes i udslusningsfasen fra Aarhus Krisecenter fra Familiekontor Syd og Socialt Udsatte Voksne.