Slet historik Forlad hjemmesiden

Aarhus Krisecenter er et midlertidigt hjem, som tilbyder trygge rammer for dig og dine børn.

Her bliver du mødt af omsorgsfulde og kvalificerede professionelle, der støtter dig i at sige fra over for vold og komme ud af voldens skygge.

Et ophold på Aarhus Krisecenter giver dig mulighed for at finde ro og overblik over din situation. Du har mulighed for at tale med socialrådgivere, pædagoger og terapeuter om de udfordringer, som ofte følger med at have været udsat for vold.

På Aarhus Krisecenter er der plads til forskellighed, fælles for kvinderne er, at de har oplevet vold i en nær relation. Vi bestræber os på at give alle kvinder og børn et meningsfuldt ophold, der støtter et liv uden vold.

Værdier på Aarhus Krisecenter

 

 

 

 

 

Faglighed

Vi er bevidste om vores faglighed og har fokus på udvikling og vidensdeling. Vores fagprofessionelle fokus er at arbejde i et velfungerende team med et fælles ansvar, rette koordinering, et fælles ståsted og sprog, tillid til kollegaer, psykologisk tryghed og ordentlighed. Det er vigtigt for os at dele ud af vores faglighed.

Fællesskab

Her på krisecenteret står ingen alene, hverken som kvinde eller medarbejder. Vi løfter i flok, arbejder i et team og har en nysgerrig åbenhed der søger samarbejdet, både internt og eksternt. Vi har et fælles ansvar, og vi tror på at vi kan styrke det gode fællesskab igennem anerkendelse af fleksibilitet og rummelighed i roller og arbejde.

Respekt

Vi møder kvinder og børn med respekt og med en tydelig anerkendelse af kvindens medbestemmelse/selvbestemmelsesret. Vi har ydmyghed overfor familiens situation, og udviser ligeværdighed, lydhørhed, tydelighed og gennemsigtighed, både mellem kvinder og kolleger.

Omsorg

Det er særligt vigtigt for os at udvise omsorg for familierne på krisecenteret og for hinanden. Her har vi fokus på nærvær, imødekommenhed, tilstedeværelse, at opbygge tillid og vise tilgængelighed, tryghed og tid, som matcher den enkeltes behov.

Metoder bag vores arbejde med kvinder og børn

På Krisecenteret vægtes det højt, at voldsudsatte kvinder og børn mødes med en kvalificeret faglig tilgang til voldsområdet, når vi modtager, rådgiver, voldsbearbejder og giver omsorg og støtte til kvinder og børn, der søger rådgivning eller tager ophold på Aarhus Krisecentret. Første og vigtigste opgave er at skabe sikkerhed omkring den enkelte kvinde og barn, hvilket vi gør gennem en grundig risiko- og sikkerhedsvurdering, som vi evaluerer løbende under opholdet.

Under opholdet arbejder vi med stabiliserende krisebearbejdelse, samt bearbejdelse af de konsekvenser, som vold har for både kvinder og børn. Vi arbejder ud fra beskrevne metoder, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske og tilpasses den enkeltes situation. Metoderne vil have grobund i henholdsvis den narrative og systemiske tilgang, den mentaliserende tilgang, og den traumebaserede tilgang. Vi arbejder anerkendende og spejler den enkelte kvinde og barns fortælling, og gennem psykoedukative greb forklares voldens dynamikker og skadelige konsekvenser.

Organisation

 

Drift


 

Aarhus Krisecenter er en selvejende institution med fuld driftsoverenskomst med Aarhus Kommune og drives i henhold til “Lov om social service” – Serviceloven § 109. Aarhus

Krisecenter er en del af Familier, Børn og Unge i Aarhus Kommunes Socialforvaltning. Aarhus Krisecenter er omfattet af Rammeaftalen indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i Region Midtjylland.


 

BestyrelseKlageadgang

Aarhus Krisecenter ønsker alle beboere et godt ophold på krisecenteret. Hvis en beboer oplever ting der undrer, ting de finder urimelige eller ikke forstår, bedes de rette henvendelse til personalet.

Hvis du under dit ophold på Aarhus Krisecenter ønsker at klage over indholdet af det tilbud du gives, kan du klage til forstanderen på Aarhus Krisecenter.

Klagen behandles hurtigst muligt og er du ikke tilfreds med den afgørelse forstanderen træffer, vil forstanderen orientere krisecenterets bestyrelse og videresende klagen til Ankestyrelsen.

Hvis du under dit ophold på Aarhus Krisecenter ønsker at klage over personalet, kan du klage til forstanderen.

Hvis der ikke findes en tilfredsstillende løsning på klagen, vil bestyrelsen blive orienteret. Hvis du bliver bortvist eller udskrevet mod dit ønske, kan du klage til forstanderen.

Ligeledes kan du klage til forstanderen, hvis du ikke bliver vurderet indenfor målgruppen til ophold på Aarhus Krisecenter.

Vi opfordrer til, at din klage er skriftlig.